کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی رئال از نظر فیزیکی در شرایط واقعا آماده ای به سرمی برد

سایت گل- عکسی از کریستیانو رونالدو در جلسه  تمرینی تیم مادریدی منتشر شده که حکایت از شرایط آرمانی فیزیکی ستاره پرتغالی دارد.

درپاهای عضلانی او قدرت فراوانی نهفته است که حرف های زیادی برای گفتن دارد. کریس از نظر فیزیک بدنی در شرایط ایده آلی است.


foton